Thomas Eakins (1844-1916)
Elizabeth at the Piano (1875)

Thomas Eakins (1844-1916)
The Cello Player (1896)