Ivan Kramskoy (1837-1887)
Portarait of philosopher Vladimir Solovyov (1885)