Nikolai Aleksandrovich Yaroshenko (1846-1898)
A Student (1881)

Nikolai Aleksandrovich Yaroshenko (1846-1898)
Student Girl (1883)